Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

V súčasnosti vykonáva funkciu hlavného kontrolóra obce:

 

Ing. Anna Príbeliová

 

Začiatok výkonu funkcie od 01.09.2016.

 

Informácie o funkcii HK:

V zmysle zákona o obecnom zriadení :

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

  • poslanca obecného zastupiteľstva,
  • starostu,
  • člena  orgánu  právnickej  osoby,  ktorej  zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

iného zamestnanca obce,

  • podľa osobitného zákona.

 

Hlavného  kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

 


 

2018

Správa o výsledku kontroly 22018.pdf(1.1 MB)Správa o výsledku kontroly č. 2/2018
Správa o výsledku kontroly č. 12018.pdf(1.2 MB)Správa o výsledku kontroly č. 1/2018
Správa o výsledku kontroly č. 42017.pdf(1.4 MB)Správa o výsledku kontroly č. 4/2017
Stanovisko HK k ZU za rok 2017.pdf(2.8 MB)Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.pdf(692.8 kB)Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018.pdf(605.3 kB)Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
Odborné stanovisko HK k materiálu rozpočet obce lesenice.pdf(2.1 MB)Odborné stanovisko HK k materiálu rozpočet obce Lesenice
Správa o výsledku kontroly č. 32017.pdf(1.1 MB)Správa o výsledku kontroly č. 3/2017
správa o výsledku kontroly.pdf(770.7 kB)Správa o výsledku kontroly 1/2017 (FK Lesenice)
stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2016.pdf(2.8 MB)Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2016
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lesenice.pdf(543.8 kB)Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017
návrh správy o výsledku kontroly č. 12016.pdf(2 MB)Návrh správy o výsledku kontroly č. 1/2016
správa o výsledku kontroly č. 12016.pdf(867.4 kB)Správa o výsledku kontroly č. 1/2016
správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.pdf(618.4 kB)Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka